Raderen

Het economisch klimaat in Noordoostpolder is sterk afhankelijk van factoren die buiten de invloed van de gemeente liggen, bijvoorbeeld door de sterke internationale oriëntatie van bedrijven. Maar ook demografische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, handelsconflicten hebben hun weerslag op de economie in Noordoostpolder.

Toch betekent dat niet dat de gemeente geen invloed heeft op het economisch klimaat, of dat gemeentelijk economisch beleid geen effect zou hebben. Het Planbureau voor de Leefomgeving schetst in een recente beleidsstudie acht raderen die zorgen voor economische groei.

Acht raderen

In succesvolle regio’s richt het beleid zich op factoren die belangrijk zijn voor groei en innovatie, en op het creëren van aantrekkelijke plekken om te wonen, werken en recreëren. Het helpt om beleid te richten op een aantal robuuste factoren die (positief of negatief) samenhangen met economische groei (van werkgelegenheid én productiviteit). In de raderen voor groei onderscheiden we acht factoren.
De uitdagingen die ondernemers in Noordoostpolder zien, zijn direct te verbinden aan de raderen voor groei: samenwerking, een gezonde arbeidsmarkt, bereikbaarheid, huisvesting en positionering.

Hieronder beschrijven we de raderen voor groei in het kort. Succesvol economisch beleid combineert huidige sterkten, maar richt zich ook op de transformatie naar nieuwe activiteiten en technologieën. Per rader heeft elke sector agendapunten en /of activiteiten om sociaal economische ontwikkelingen te stimuleren.

Beschrijving per rader

Clusters

Clustering, de bewuste samenwerking van ondernemers en instellingen kan een bron zijn voor economische groei. Binnen gemeente Noordoostpolder is clustering opgepakt vanuit de uitdaging ‘samenwerking’.

Bekijk activiteiten op de agenda

Ondernemerschap

Ondernemerschap gaat over de aanwezigheid van nieuwe bedrijven, over (snel)groeiende bedrijven, maar ook over nieuwe activiteiten van bestaande bedrijven en de flexibiliteit van ondernemers om in te spelen op verandering.

Bekijk activiteiten op de agenda

Leef- en woonklimaat

Een aantrekkelijk woon- en werkklimaat ontstaat door goede voorzieningen: onderwijs, cultuur, culinair en natuur. Maar ook door meer trots uit te dragen en het eigen gebied te positioneren.

Bekijk activiteiten op de agenda

Kennis infrastructuur

Goede kennis moet bereikbaar zijn. Het beschikbaar hebben van goed en passend onderwijs is nodig voor een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dat kan lokaal, maar ook door goede relaties met onderwijsinstellingen buiten de eigen grenzen.

Bekijk activiteiten op de agenda

Fysieke infrastructuur

Ook bij fysieke infrastructuur gaat het over bereikbaarheid, maar dan in fysieke zin. Verbindingen via weg, spoor, lucht en water. Vooral het openbaar vervoer staat in Noordoostpolder op de agenda.

Bekijk activiteiten op de agenda

Financiering en Governance

In de raderen Financiering en Governance speelt de overheid een grote rol. Samenhang ontstaat door goed samenspel tussen onderwijs, ondernemers, omgeving en overheid. Ook fungeert de gemeente als poort naar bepaalde financieringsmogelijkheden.

Bekijk activiteiten op de agenda

Human Capital

Bij Human Capital gaat het over het ‘menselijk kapitaal’. Over de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde mensen, waardoor bedrijven hun doelen kunnen halen. Voor gemeente Noordoostpolder valt dat samen de beleidsvelden van Krachtig Noordoostpolder en het participatiebeleid. Maar een inclusieve arbeidsmarkt is ook een maatschappelijke opgave. In de sociaal economische agenda zijn activiteiten opgenomen die hier verder aan bijdragen.

Bekijk activiteiten op de agenda