Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Effecten van Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

status mei 2022 De aanleg van de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland is nog niet begonnen. Status december 2019 De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland biedt ook kansen voor ondernemers en werkzoekenden in Noordoostpolder. Tijdens de bouw, maar ook door samenwerking tussen maritieme bedrijven en maakbedrijven, ketenverlenging in de foodsector en versterking van het techniekonderwijs. In…

Werkende armen in beeld

mei 2022 Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers. status september…

Mobiliteitscentrum (MITC)

oktober 2021 Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER voor het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum bij het NLR/DNW worden naar verwachting in 2022 afgerond. Naast de testbaan gaat het om een bedrijfs- en onderwijscampus op het gebied van testen en certificeren van nieuwe vormen van mobiliteit. Status juli 2020 Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER…

Studentendag organiseren

oktober 2021 Deze activiteit hoort thuis bij de sectortafel Onderzoek en Innovatie. De eerste tafel zal eind 2021 plaatsvinden. Status september 2019 DNW en NLR hebben interesse in een dergelijke studentendag, vooral gericht op technische HBO en WO-studenten. Dit idee vanuit de expertarena wordt verder uitgewerkt in de tafels Onderzoek & Innovatie en Maakbedrijven.

Schoolverlaters uit Noordoostpolder volgen

oktober 2021 Er is niet voldoende capaciteit om dit volledig op te pakken. Deels wordt er wel invulling gegeven door de social media kalender Agrofood, gericht op HBO en WO-studenten. Zie ook de activiteit ‘Studentendag organiseren’ Status augustus 2020 We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om…

Kansen van innovatiecluster Metaal benutten

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond, het cluster draait volop. oktober 2021 Geen wijzigingen, het Innovatiecluster Noordoostpolder is een succesvolle samenwerking. Zie voor de activiteiten: icnop.nl Status augustus 2020 Het Innovatiecluster Noordoostpolder kent sinds juli 2020 10 leden. Het cluster organiseert ook bijeenkomsten voor niet-leden, en fungeert daarmee als sectortafel ‘Maakindustrie’. Meer weten? Mail…

Zorgsector als aantrekkelijke werkgever

oktober 2021 De tafel Gezondheidszorg is 2x bijeen geweest. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke agenda om de sector aantrekkelijk te maken voor jongeren en zij-instromers. Ook zorgtechnologie gaat een steeds belangrijker rol spelen. Status september 2019 Investeren in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de zorgsector als werkgever, met nieuwe vormen van…

Opleidingsarrangementen in de zorg

oktober 2021 Deze pilot is succesvol. Een groot aantal van de deelnemers heeft een baan. Eventuele vervolgtrajecten maken onderdeel uit van de activiteit ‘Zorgpilots’ Status mei 2020 Bij ZONL draait een project voor welzijnsassistenten. Dit project loopt tot 2022. Er is subsidie om 100 deelnemers (35fte) op te leiden. Dat zijn voor een beperkt deel…